HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

FORSKRIFTER OG GEBYRER
 
Borøya Vannverk SA leverer vann til eiendommer på Borøya med omkringliggende øyer og holmer. Vannverket kjøper vann av Søgne kommune etter den til enhver tid gjeldende enhetspris. Ref. gebyrregulativet, kapitel 11.1

Borøya Vannverk SA gjør sitt ytterste for å levere drikkevann av god kvalitet, og med et tilstrekkelig trykk, 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid en sjelden gang oppstå situasjoner med redusert vanntrykk, eller avbrudd i vannforsyningen. Når en slik hendelse oppstår er det viktig at vannverkets nøkkelpersonell omgående blir varslet.

Nedenfor er vannverkets gjeldende vannforskrifter.

§ 1 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder alle abonnenter som får sin vanntilførsel gjennom Borøya Vannverk SA, og den gir bestemmelser om behandling av den enkeltes vannabonnement.

§ 2 Definisjoner på abonnent
Eier/fester av eiendom (boenhet) som er tilknyttet Borøya Vannverks vannledningsnett.

§ 3 Definisjon på boenhet
Med boenhet forståes bygg som er tilsluttet eget vannuttak fra vannverkets ledningsnett, direkte eller via privat ledning. En boenhet skal normalt kunne fungere selvstendig uten å være avhengig av hovedbygg eller andre bygg på eiendommen. Bygget kan ha ett eller flere rom, det skal være utstyrt for matlaging og det kan ha separat inngang. Bygget brukes til overnatting og matlaging for kortere eller lengre perioder.

En boenhet kan være en frittstående bygning, eller del av en tomannsbolig, eller del av et bygg med flere en to separate boenheter.

§ 4 Tilknytningsgebyr
Alle bygninger, eller boenheter tilknyttet vannverkets ledningsnettverk skal betale tilknytningsgebyr til Borøya Vannverk SA.
Tilknytningsgebyret betales av alle abonnenter for bebygd eiendom, både ved;
a.) førstegangs tilknytning av bygg på den enkelte eiendom, og
b.) for hver ny boenhet som deretter oppføres på eiendommen og får vannforsyning fra vannverket.

For gjeldende gebyrsatser henvises det til gebyrregulativet, dokument 2.1)

§ 5 Årsgebyr
Alle bygninger eller boenheter som er tilknyttet vannverkets ledningsnettverk skal betale et årsgebyr til Borøya Vannverk SA.
Tilknytningsform vil normalt ha vanntilførsel i tidsrommet fra påske til 1. november. Dato for når vannet blir avstengt kan imidlertid bli fremskyndet noe dersom det er mye frost. Tidspunktet for når vannet blir åpnet kan likeledes bli noe utsatt, dersom værforholdene krever det.

For gjeldende gebyrsatser henvises det til gebyrregulativet, dokument 2.1).

§ 6 Samlede abonnementsgebyrer
De samlede abonnementsgebyrer inkluderer tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer innbetalt til vannverket, skal dekke vannverkets forventede kostnader knyttet til vanntjenester.

Størrelsen av abonnementsgebyrer fastsettes (revideres) årlig av årsmøtet.

§ 7 Gebyrregulativet for året 2015.
Ved årsmøtet juli 2015 ble det fastsatt nye gebyrsatser.

§ 8 Manglende innbetaling
Vannverkets styre har ansvaret for at gebyrer blir innkrevet. Medlemmer som ikke har innbetalt gebyrer senest 3 måneder etter at skriftlig pålegg er sendt, kan utelukkes fra vannverket, og vannet blir avstengt.

Det samme gjelder medlemmer som på tross av skriftlig advarsel, ikke innretter seg etter disse vedtekter eller de retningslinjer for bruk av vann som styret bestemmer.

Det vises til pkt. 9 i lagets Vedtekter.

§ 9 Tilkopling til distribusjonsnettet
Enhver tilkopling til distribusjonsnettet, eller tapping fra distribusjonsnettet, skal på forhånd godkjennes av vannverkets styre.

§ 10 Innlegg av vann
Det skal presiseres at leveranse av vann ikke innebærer at den enkelte abonnent har rett til å legge inn vann i sin boenhet.
For hytteeiere som ønsker vann innlagt, må den enkelte først få innvilget utslipps tillatelse. Saker av denne type skal behandles av Søgne kommune.

§ 11 Hagevanning m.v.
Abonnenten kan under normale driftsforhold benytte vannet i ledningsnettet til hagevanning annenhver dag:
• Dersom eiendommens siste siffer på bnr. er partall kan du vanne på slike datoer.
• Dersom eiendommens siste siffer på bnr. er oddetall, kan du vanne på alle slike datoer.
• I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblemer på fastlandet, kan Søgne kommune innføre mer omfattende restriksjoner som også alle abonnenter i Borøya Vannverk må overholde. Abonnentene vil bli varslet gjennom annonse i Fædrelandsvennen, og ved oppslag på skolehuset på Borøya.

I perioder med hagevanning skal det kun benyttes en (1) spreder per eiendom.

Forøvrig henstilles det til alle abonnenter å ha et nøkternt vannforbruk, f.eks. ikke la vannkraner stå unødvendig åpne, o.l.

§ 12 Eierforhold og driftsansvar
For alle abonnenter har vannverket driftsansvaret for vannledningen fram til avstengningsventil i sjøen.
Fra avstengningsventilen i sjøen og videre frem til boligen er abonnentens ansvar, varmekabel inkludert.

§ 13 Revisjon
Disse forskrifter blir underlagt en årlig revisjon av styret.