HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

STIFTELSE
 
Vannverket ble etablert i 1985. Da planen ble introdusert for de fastboende på Borøya var det ikke mange som virkelig trodde at det var mulig å få vannforbindelse fra fastlandet. Skepsisen var stor til de nye planene, og folkemeningen var stort sett slik at det var nok fortsatt brønnene man måtte stole på. Noe av motforestillingen var forankret i tanken at en fastlandsforbindelse helt sikkert ville bli altfor kostbar å realisere, mens andre mente rett og slett at det var umulig å gjennomføre et slikt prosjekt.

På slutten av 1970-tallet var det blitt bygget noen nye hus på øya. I de samme årene var det noen meget tørre sommerperioder som medførte at brønnene gikk tomme for vann. Folk måtte reise til fastlandet for å vaske tøy og hente vann. Slike hendelser aktualiserte på nytt tanken om at det nok kunne være fornuftig å etablere en annen, permanent vannforsyning til øya.
 
 Borøybukta. Foto Arnfinn Håverstad

Opprinelig ønsket de fastboende på Borøya at Søgne kommune bygget ut vannforsyningen til øya, men kommunen var ikke villig til dette. Det var på den tiden 14 helårsboliger, så behovet for å få etablert en fast vannforbindelse fra fastlandet syntes åpenbart å være tilstede.

Det ble dannet en aksjonsgruppe som besluttet å danne et eget andelslag for Borøya med omkringliggende øyer og holmer., etter samme mønster som Ny-Hellesund andelslag som ble stiftet 28. februar 1983. Andelslaget skulle ha ansvaret for ledningsnett og kople seg opp mot kommunens ledningsnett på Hübert Brygge, Høllen Vest Industriområde.

Det ble holdt et interessemøte på Søgne Rådhus mandag 11. februar 1985 med 36 personer tilstede. Etter benkeforslag ble det følgende interimsstyre valgt:
Abraham Borøy, Andreas Fuglesang, Svein Kristiansen, Leif G. Olsen og Helge Reisvoll.

Vannverket holdt sin konstituerende generalforsamling 26. juli 1985. Det var møtt frem 33 andelshavere, rørlegger Jens Kristensen fra Søgne Rørservice og konsulent fra Egelands Rørhandel, Peder Borøy. Formannen i interimsstyret Abraham Borøy gav et resymé over vannanleggets fremdrift siden den spede begynnelse og frem til dags dato. Han nevnte at Borøya fikk elektrisk strøm i 1922, så vannet lå derfor langt etter. Kasserer Helge Reisvoll redegjorde for den finansielle situasjonen. Frem til dags dato hadde 68 andelshavere tegnet seg med en samlet andelskapital på kr.544.000,-.
 
Ledningsnettet som ble lagt våren 1985 hadde en total kostnad på kr.578.480,-. Ledningsnettet inkluderte hovedledning fra Hübert Brygge, Høllen Vest Industriområde - Grønnbukta, Borøya nord, samt ringledning rundt Borøya, ledning til Okse, med mer. Hver abonnent måtte betale til tilknytningsavgift på kr.8.000,-.

I startfasen var det vanskelig å få folk til å kjøpe seg andel, mange hadde ikke tro på at vannverket ville kunne bli en vannleverandør å stole på. Interimsstyrets medlemmer ble derfor tvunget til å gjennomføre en ”tigger runde”, og på den måten ble andelskapitalen stor nok til å kunne bygge ut anlegget. Svein Kristiansen fikk kjøpt andel nr. 1, og ble således, den 21. juni 1985, kl. 2300, førstemann til å bli tilkoplet den etterlengtede faste vannforbindelsen fra fastlandet. Det ble en stor milepæl for øyas videre utvikling.
 

Det valgte interimsstyre med Abraham Borøy som formann inngikk en avtale med Søgne kommune som innebar at andelslaget ble både abonnent og kontrakt motpart med Søgne kommune. Andelslaget betaler ifølge avtalen også til Søgne kommune både årsavgift og en kvantumsavgift for alt vannet som passerer gjennom vannmåler på uttak på Hübert Brygge, Høllen Vest Industriområde. Vanntrykket ved uttak var beregnet å bli 6,0 bar. Uttaket ble maksimert til 100 m³/døgn.

Bakgrunnen for at kommunen frafalt kravet om tilkoplingsavgift var at beboerne på Borøya og interimsstyre påtok seg et betydelig økonomisk løft og samtidig utførte mye dugnadsarbeid ved å føre frem vannledning til sine eiendommer. Partene var oppmerksom på at ordningen som ble etablert var en særordning for Borøya Vannverk A/L, og på lik linje med avtalen som i 1983 ble inngått mellom Søgne kommune og Ny-Hellesund Vannverk AL.

Det var i daværende forskrifter § 1.6 bestemt at:
”Når særlige forhold tilsier det kan det i kommunen fastsettes ulike avgiftssatser, avhengig av hvilke vann- og kloakkanlegg eller større enheter av disse de avgiftspliktige eiendommene sokner til”.
Det fremgikk altså av daværende forskrifter en mulighet for en differensiering basert på konkrete forhold.