HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

VEDTEKTER
 
Vedtekter for Borøya Vannverk SA.

§ 1. Foretakets navn er Borøya Vannverk SA, postadresse postboks 971, 4682 Søgne. Foretaket er et samvirkeforetak i henhold til lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81. Medlemmene har ikke personlig ansvar for foretakets gjeld og forpliktelser.

§ 2. Foretakets formål er å ivareta medlemmenes interesser i tilknytning til å levere vann til Borøya og Okse med omkringliggende øyer og holmer.

Andelsinnskuddet per dato er kr. 40.000 per andel. Årsavgiften er kr. 2000,- Andelsinnskuddet skal ikke forrentes og det skal ikke betales tilbake ved utmelding.

§ 3. Foretaket skal tilsikte en drift som går i balanse og det skal ikke bygges opp kapital utover det som er nødvendig for å betale påregnelige kostnader. Et eventuelt overskudd skal bli stående i foretaket og tillegges kapitalen og et eventuelt underskudd skal avregnes mot kapitalen. Det skal ikke skje noen utbetalinger til medlemmer.

§ 4. Nye medlemmer kan tilkoples i den utstrekning styret finner dette forsvarlig. Medlemskapet er knyttet til eiendommen og følger eiendommen ved salg/eierskifte. Slikt eierskifte må alltid meldes til styret. Medlemskapet kan ikke overdras på annen måte.

Det er ett medlemskap per bolig/hytte/husstand. Flere medlemmer av samme husstand kan ha medlemskap sammen, men kun en stemme Jfr. Sameieloven § 19.

§ 5. Foretaket ledes av et styre på fem personer og ett varamedlem som alle velges av årsmøtet for to år. Styret er beslutningsdyktig med minst tre styremedlemmer tilstede. Formannen velges av styret. Daglig leder: Formannen er også daglig leder i Borøya Vannverk SA.

§ 6. Årsmøtet holdes hvert år innen 30. juni på skolehuset på Borøya. Innkalling gjøres ved brev til den enkelte abonnent og oppslag på skolehuset på Borøya med minst 14 dagers varsel.

§ 7. På årsmøtet skal følgende behandles: Styrets årsmelding, årsregnskap med balanse og budsjett, gebyrer, innkomne saker til behandling, og valg.

De som ønsker saker til behandling må meddele dette til styret senest 1. juni. Saker som meldes inn senere enn 1. juni kan dog behandles dersom ⅔ av fremmøtte medlemmene godkjenner det.

§ 8. Alle vedtak i årsmøtet fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer. Styrevedtak fattes med alminnelig flertall. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen har stemt på.

Endring av vedtekter kan dog bare gjennomføres på årsmøtet ved ⅔ flertall av de avgitte stemmer. Styret og alle medlemmene kan foreslå vedtektsendringer. Dette må og gjøres innen 1. juni for at det kan tas med i innkalling til generalforsamling. Forslaget til vedtektsendringer gjengis i sin helhet i innkallingen.

§ 9. Styret er ansvarlig for innkreving av avgifter. Medlemmer som ikke har innbetalt avgift senest tre måneder etter skriftlig krav er oversendt, kan utelukkes fra foretaket og vannet vil bli avstengt. Det samme gjelder medlemmer som til tross for skriftlig advarsel, ikke innretter seg etter dette.

§ 10. Medlemskap i foretaket kan ikke overdras (selges) etter behov. Ved salg av eiendommen overdras medlemskapet vederlagsfritt til ny eier. Medlemmer plikter å informere styret om navn på ny eier.

Ved utmelding vil ikke medlemmet få tilbakebetalt tilknytningsgebyr eller årsgebyr.

§ 11. Formuesforvaltning.
Foretaket skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra driftsrisiko av virksomheten.

Formuen (bankinnskuddet) skal som minimum være kr. 500.000. Dersom egenkapitalen er mindre enn det angitte beløp, skal styret straks behandle saken og iverksette relevante tiltak for å forbedre økonomien.

§ 12. Oppløsning av foretaket.
Vedtak om oppløsning av vannverket blir gjort på årsmøtet. Det kreves ⅔ flertall av de avgitte stemmene. Styret og alle medlemmene i foretaket kan foreslå oppløsning av foretaket. Dette må dog gjøres innen 1. juni for at det kan tas med i innkallingen til årsmøtet. Forslag til oppløsning må nøye grunngis i sin helhet i innkallingen. Når vannverket er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som skal erstatte det sittende styre. Det sittende styre kan velges til avviklingsstyre.

Vedtak om oppløsning av vannverket skal meldes foretaksregisteret straks avviklingsstyre er valgt.

Avviklingsstyre skal påse at alle regninger blir betalt. Utdeling av gjenværende midler kan ikke skje før all gjeld er slettet, og det er gått minst 2 måneder fra kunngjøringen av kreditorvarselet i Brønnøysundregistrene. Gjenværende midler skal gå til veldedige eller allmennyttige formål